Γενικά
Με την πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστοχώρους της BRAINBOX Πληροφορική, συμφωνείτε να δεσμευθείτε από αυτούς τους όρους της χρήσης, όλους τους ισχυόντων νόμων και των κανονισμών, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με οποιουσδήποτε ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιουσδήποτε από αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε από τους ιστοχώρους της BRAINBOX Πληροφορική. Οποιαδήποτε αξίωση σχετικά με τους ιστοχώρους της BRAINBOX Πληροφορική θα διέπεται από τους νόμους  της Ελλάδας. Η BRAINBOX Πληροφορική δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι τα υλικά που περιλαμβάνονται στους ιστοχώρους της BRAINBOX Πληροφορική είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για τη χρήση σε όλα τις χώρες ή περιοχές, και η πρόσβαση σε προιόντα ή υπηρεσίες σε χώρες ή εδάφη όπου η χρήση τους είναι παράνομη είναι απαγορευμένη. Η παράλειψη όρων ή περιορισμών που αναφέρονται στους παρόντες όρους χρήσης δεν σημαίνουν παραίτηση των δικαιωμάτων της BRAINBOX Πληροφορική ούτε περιορίζουν της BRAINBOX Πληροφορική να ασκήσει τα δικαιώματα ή τους περιορισμούς αυτούς στο μέλλον.

Οδηγίες πληροφοριών και εμπορικών σημάτων πνευματικών δικαιωμάτων
Τα υλικά που περιλαμβάνονται στους ιστοχώρους της BRAINBOX Πληροφορική προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους πνευματικών δικαιωμάτων και τους νόμους εμπορικών σημάτων. Οποιαδήποτε αναρμόδια χρήση των υλικών που εμφανίζονται στους ιστοχώρους της BRAINBOX Πληροφορική μπορεί να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα, και άλλους ισχύοντες νόμους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινικές ρήτρες. Η BRAINBOX Πληροφορική περιφρουρεί συστηματικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ή άλλων συνεργαζόμενων φορέων (π.χ. ACE-HELLAS των οποίων σήματα ή και λογότυπα ή και προϊόντα χρησιμοποιεί κατόπιν ειδικής άδειας και θα επιδιώξει ενεργά την κάλυψη οποιουδήποτε κόστους και ζημιών που μπορεί να υποστεί από την κακή χρήση ή κατάχρηση των δικαιωμάτων αυτών.

Άδεια χρήσης ιστοσελίδας
Η άδεια χρήσης χορηγείται για να κατεβάσετε ένα (1) αντίγραφο του ενημερωτικού υλικού που υπάρχει στους ιστοχώρους της BRAINBOX Πληροφορική για την προσωπική, ενημερωτική ανάγνωσή της και όχι για εμπορική χρήση. Αυτό αποτελεί μια  μη αποκλειστικής άδειας, και με άδεια αυτή δεν μπορείτε:
(α)     τροποποιήστε ή αντιγράψετε το περιεχόμενο της
(β)     χρησιμοποιήσετε τα υλικά για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια επίδειξη (εμπορικός ή μη εμπορικός) χωρίς προηγούμενη άδεια
(γ)     προσπάθήσετε να πραγματοποιηθεί reverse engineering οποιουδήποτε λογισμικού που περιλαμβάνεται στους ιστοχώρους της BRAINBOX Πληροφορική
(δ)     αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ιδιόκτητες ανακοινώσεις γύρω από το περιεχόμενο
(ε)     μεταφέρετε τα υλικά σε ένα άλλο πρόσωπο ή υπολογιστή ή εξυπηρετητή ή “καθρέφτη”(mirror) του ιστοχώρου

Αυτή η άδεια θα τερματισθεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιουσδήποτε από αυτούς τους όρους της χρήσης και μπορεί να τερματισθεί από την BRAINBOX Πληροφορική οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο. Με την λήξη αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε οποιαδήποτε μεταφορτωμένα αρχεία του ιστοχώρου που υπάρχουν στην κατοχή σας είτε με σε ηλεκτρονική ή σε εκτυπωμένη μορφή.

Σημειώστε ότι ορισμένο περιεχόμενο και λογισμικό που παρέχονται για «κατέβασμα» από τους ιστοχώρους της BRAINBOX Πληροφορική μπορεί να υπόκεινται σε δικούς τους συγκεκριμένους όρους και διατάξεις, και εκείνοι οι όροι και διατάξεις εφαρμόσιμοι σε τέτοια υλικά και λογισμικό διέπουν την εγκατάσταση και χρήση τους σε υπολογιστές των χρηστών.

Αποκήρυξη εγγυήσεων
Τα υλικά στους ιστοχώρους της BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ παρέχονται «όπως είναι» και οι εγγυήσεις τους παρέχονται από τις κατασκευάστριες εταιρίες ή τους αντιπροσώπους τους. H BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δεν παρέχει ούτε υπονοεί ότι παρέχει καμία επιπρόσθετη εγγύηση ή παρακίνηση αναφορικά με την χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών για συγκεκριμένο σκοπό, τα αναφερόμενα αποτελέσματα τους και την ευθύνη χρήσης τους.

Περιορισμός Ευθύνης

Σε κάθε περίπτωση η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ή οι προμηθευτές της δεν είναι υπεύθυνοι για ζημίες που προέρχονται από χαμένες πληροφορίες ή διακοπή εργασιών λόγω βλαβών των συστημάτων ή των προϊόντων, ακόμη κι αν η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ έχει ειδοποιηθεί σχετικά προφορικά ή γραπτά για την πιθανότητα τέτοιων απωλειών.

Αναθεωρήσεις και τυπογραφικά λάθη
Τα υλικά που εμφανίζονται στους ιστοχώρους της BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δεν εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην σελίδα της είναι ακριβή, πλήρη και σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες. Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ μπορεί να πραγματοποιεί αλλαγές στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Μεταβολή των Όρων Χρήσης

Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ μπορεί να αλλάξει ή μεταββάλει τους όρους χρήσης των ιστοχώρων της χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες της BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ συμφωνείται στους ισχύοντες Όρους Χρήσης της.

Στοιχεία Χρηστών

Κάθε πληροφορία ή άλλο υλικό που παραδίδεται ή δημοσιεύεται από τους χρήστες στους ιστοχώρους της BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη ιδιόκτητο. Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης των πληροφοριών αυτών, προστατεύοντας όμως τους κανόνες ιδιωτικότητας. Απαγορεύεται η δημοσίευση παράνομου, εκφοβιστικού, πορνογραφικού, σατυρικού, δυσφημιστικού ή άλλου αντίθετου ως προς τον νόμο περιεχομένου.

Συνδέσεις
Οι ιστοχώροι της BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ μπορεί να περιέχουν συνδέσεις με ιστοχώρους τρίτων. Τέτοιοι ιστοχώροι λειτουργούνται από άλλες εταιρίες ή πρόσωπα ή πράκτορες και οι συνδέσεις σε τέτοιες ιστοσελίδες παρέχονται από την BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ μόνο για την ευκολία των χρηστών της. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι κάτων από τον έλεγχο της BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτές. Η BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύνδεση με οποιαδήποτε ιστοσελίδα τρίτων χωρίς ειδοποίηση.